Regulamin - Popkillery 2024

dodano: 2024-02-15 09:00 przez: Redakcja (komentarze: 4)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt „Popkillery 2024” to głosowanie słuchaczy i/lub gremium ekspertów celem wyłonienia najlepszych pod wskazanym względem artysty, utworu, albumu, teledysku lub współpracy między artystami.
 2. Organizatorem plebiscytu jest PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45 m.9, NIP: 1132743773, REGON: 368156837 będąca właścicielem portalu www.popkiller.pl
 3. Nagrody w plebiscycie dotyczą osób prowadzących działania artystyczne, płyt, utworów, współprac i teledysków których publikacja nastąpiła w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Szczegółowe wskazania znajdują się w par.III. niniejszego regulaminu.

II RODZAJE NAGRÓD

 1. Nagrody przyznawane są w trzech niezależnych trybach głosowań.
  1. Głosowanie publiczności – jako wybór widzów/słuchaczy/odbiorców odbywa się za pomocą internetowego systemu głosowania, bezpośrednio na stronie www.popkiller.pl
  2. Gremium eksperckie – jako wybór dziennikarzy, influencerów, aktywistów reprezentujących szerokie spektrum nurtów kultury Hip-Hop.

                                                               i.      Członkowie gremium mają prawo odmówienia wzięcia udziału w głosowaniu w całości lub w poszczególnych kategoriach. Ostateczna lista gremium zostanie opublikowana na stronie organizatora www.popkiller.pl/popkillery wraz z wynikami w poszczególnych kategoriach.

  1. Nagrody specjalne – jako wybór organizatorów i partnerów wydarzenia przyznawany w specjalnie powstałych kategoriach.

III KATEGORIE NAGRÓD

 1. Nagrody „Popkillery 2024” przyznawane w głosowaniu publiczności
 2. Nagrody „Popkillery 2024” przyznawane w głosowaniu gremium ekspertów
 3. Nagrody „Popkillery 2024” przyznawane wspólnie poprzez głosowania publiczności i ekspertów, gdzie głosy poszczególnych gremiów stanowią procentowy wkład w finalny rezultat
 4. Nagrody specjalne przyznawane przez organizatorów i partnerów wydarzenia

IV NOMINACJE

 1. Lista nominacji w każdej kategorii tworzona jest w drodze internetowych obrad gremium eksperckiego, odpowiedniego w składzie dla polskich i zagranicznych kategorii.
 2. W każdej kategorii minimalna liczba nominacji to 5.
 3. W każdej kategorii maksymalna liczba nominacji to 160.
  1. Jeśli z propozycji Gremium wynika większa liczba nominacji, lista zostaje ograniczona poprzez głosowanie i/lub obrady gremium.
  2. W przypadku problemu z ograniczeniem listy do 160 ostateczny głos ma organizator
 4. Ostateczne listy nominacji zostaną opublikowane na stronie organizatora pod adresem www.popkiller.pl/popkillery

V PROCEDURY GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie publiczności odbywa się poprzez internetowy system na stronie organizatora
  1. Każdy uczestnik głosowania może oddać 1 głos w każdej kategorii.
  2. Uczestnik rozumiany jest jako unikalny adres IP. Weryfikacja adresów następuje automatycznie przez system głosowania. Uczestnik oddając głos wyraża zgodę na przechowywanie jego głosu w systemie.
  3. Uczestnicy głosują we wszystkich kategoriach począwszy od dnia 15.02.2024
  4. Zakończenie głosowania przypada na 23:59 dnia 14.03.2024
  5. System głosowania odnotowuje IP oraz czas oddania wszystkich głosów biorących udział w głosowaniu.
  6. Wyniki pozostają utajnione aż do obwieszczenia laureatów na gali która odbędzie się 04.04.2024.
  7. W wypadku remisów w głosowaniu publiczności przyznane zostaną nagrody ex-aequo.
 2. Głosowanie gremium ekspertów odbywa się przez internet na formularzach do głosowania.
  1. Członkowie gremium zobowiązani są do wysłania swoich głosów poprzez specjalny system do głosowania
  2. Członkowie gremium głosują w okresie od dnia 12.01.2024.
  3. Zakończenie głosowania gremium następuje o 23:59 dnia 05.03.2024
  4. Członkowie gremium przed czasem wskazanym w ppkt 3. przesyłają głosy za pośrednictwem osobistego konta w systemie do głosowania.
  5. Formularze przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
  6. Wyniki pozostają utajnione aż do ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2024” w dniu 04.04.2024.
  7. W wypadku remisu organizator zarządza dogrywkę pomiędzy remisującymi laureatami w danej kategorii. Gremium w trybie głosowania wybiera 1 zwycięzcę.
 3. Głosowanie na nagrody specjalne odbywa się poprzez głosowanie członków gremiów w danych kategoriach
  1. Nagrody przyznawane są bez wcześniejszych list nominacji.
  2. Gremia mogą wskazać dowolne postaci spełniające kryteria danej kategorii.

VI TAJNOŚĆ WYNIKÓW

 1. Organizator i wszyscy członkowie gremiów zobowiązani są do zachowania tajności wyników, zarówno całościowych jak i własnych typów przynajmniej do dnia ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2024” dnia 04.04.2024.
 2. Wyniki nadesłane w systemie do głosowania otwierane są w gronie dwóch przedstawicieli organizatorów oraz dwóch świadków uznawanych przez środowisko hiphopowe jako osoby godne zaufania.
 3. Wyniki konkursu umieszczane są w zalakowanych kopertach.
  1. Laureat „Popkillery 2024” – koperta z informacją o Laureacie nagrody zostanie otwarta dopiero na gali wręczenia nagród 04.04.2024.
 4. Koperty i formularze będą przechowywane w siedzibie organizatora aż do dnia gali i później do publikacji wyników.

VII GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

 1. Gala wręczenia nagród POPKILLERY 2024 odbędzie się dnia 04.04.2024 w Warszawie.
 2. Organizatorem Gali są MIDDLE SIDE SP. Z O.O. (NIP 5213890061) oraz PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI (NIP 1132743773).
 3. Prowadzący galę lub osoby wręczające nagrodę otrzymują zalakowane koperty z wynikami i otwierają je dopiero na scenie w momencie wręczenia nagrody w danej kategorii.
 4. Fizycznym poświadczeniem wygranej jest statuetka „Popkillery 2024”
 5. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Popkillery"; „Popkillery 2024”.

VIII STATUETKI

 1. Materialną formą nagród jest statuetka „Popkillery 2024”.
 2. W czasie uroczystości finałowej Nagród w danym roku, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują ufundowaną przez Organizatora statuetkę „POPKILLERY", która zostaje oznaczona nazwą kategorii i nazwiskiem lub nazwą laureata.
 3. Statuetki przekazywane są laureatom lub osobom reprezentującym laureata.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, które są niezbędne dla zachowania zasad i rzetelności konkursu.
 2. Wszystkie decyzje, podejmowane na podstawie niniejszego regulaminu zapadają w formie konsultacji członków gremiów.
 3. Organizator zapewnia obsługę koordynująco-logistyczną wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem plebiscytu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 6. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadomienia o nich osób biorących udział w głosowaniach.

 

Z
Można głosować codziennie czy tylko raz w danej kategori?
Mateusz Natali

Tylko raz, zależy nam na możliwie obiektywnym wyniku a nie sztucznym nabijaniu głosów :)

Maja Michalska
Ile razy można głosować i czy to płatne ?

Plain text

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>