Regulamin - Popkillery 2022

dodano: 2022-03-21 15:30 przez: Redakcja (komentarze: 2)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt „Popkillery 2022” to głosowanie słuchaczy i/lub gremium ekspertów celem wyłonienia najlepszych pod wskazanym względem artysty, utworu, albumu, teledysku lub współpracy między artystami.
 2. Organizatorem plebiscytu jest PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45 m.9, NIP: 1132743773, REGON: 368156837 będąca właścicielem portalu www.popkiller.pl
 3. Nagrody w plebiscycie dotyczą osób prowadzących działania artystyczne, płyt, utworów, współprac i teledysków których publikacja nastąpiła w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Szczegółowe wskazania znajdują się w par.III. niniejszego regulaminu.

II RODZAJE NAGRÓD

 1. Nagrody przyznawane są w trzech niezależnych trybach głosowań.
  1. Głosowanie publiczności – jako wybór widzów/słuchaczy/odbiorców odbywa się za pomocą internetowego systemu głosowania, bezpośrednio na stronie www.popkiller.pl
  2. Gremium eksperckie – jako wybór dziennikarzy, influencerów, aktywistów reprezentujących szerokie spektrum nurtów kultury Hip-Hop.

                                                               i.      Członkowie gremium mają prawo odmówienia wzięcia udziału w głosowaniu w całości lub w poszczególnych kategoriach. Ostateczna lista gremium zostanie opublikowana na stronie organizatora www.popkiller.pl/popkillery wraz z wynikami w poszczególnych kategoriach.

  1. Nagrody specjalne – jako wybór organizatorów i partnerów wydarzenia przyznawany w specjalnie powstałych kategoriach.

III KATEGORIE NAGRÓD

 1. Nagrody „Popkillery 2022” przyznawane w głosowaniu publiczności
 2. Nagrody „Popkillery 2022” przyznawane w głosowaniu gremium ekspertów
 3. Nagrody „Popkillery 2022” przyznawane wspólnie poprzez głosowania publiczności i ekspertów, gdzie poszczególne gremia mają równą wagę w stosunku do całościowego wyniku
 4. Nagrody specjalne przyznawane przez organizatorów i partnerów wydarzenia

IV NOMINACJE

 1. Lista nominacji w każdej kategorii tworzona jest w drodze internetowych obrad gremium eksperckiego, odpowiedniego w składzie dla polskich i zagranicznych kategorii.
 2. W każdej kategorii minimalna liczba nominacji to 10.
 3. W każdej kategorii maksymalna liczba nominacji to 125.
  1. Jeśli z propozycji Gremium wynika większa liczba nominacji, lista zostaje ograniczona poprzez głosowanie i/lub obrady gremium.
  2. W przypadku problemu z ograniczeniem listy do 125 ostateczny głos ma organizator
 4. Ostateczne listy nominacji zostaną opublikowane na stronie organizatora pod adresem www.popkiller.pl/popkillery

V PROCEDURY GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie publiczności odbywa się poprzez internetowy system na stronie organizatora
  1. Każdy uczestnik głosowania może oddać 1 głos w każdej kategorii.
  2. Uczestnik rozumiany jest jako unikalny adres IP. Weryfikacja adresów następuje automatycznie przez system głosowania.
  3. Uczestnicy głosują we wszystkich kategoriach począwszy od dnia 21.03.2022
  4. Zakończenie głosowania przypada na 23:59 dnia 14.04.2022
  5. Wyniki głosowania zostają przesłane przez organizatora w formie printscreenów z systemu na specjalnie utworzony adres e-mail popkillery@popkiller.pl w ciągu nie dłuższym niż 48h od zakończenia głosowania.
  6. System głosowania odnotowuje IP oraz czas oddania wszystkich głosów biorących udział w głosowaniu.
  7. W ciągu 72h od zakończenia głosowania z printscreenów wysłanych na mail, organizator w towarzystwie świadków zapisuje wyniki w protokołach plebiscytu.
  8. Wyniki pozostają utajnione aż do obwieszczenia laureatów na gali która odbędzie się 26.04.2022.
  9. Rozszerzone wyniki (procentowe liczby głosów oddanych na każdą nominację, okrojone do dziesięciu czołowych pozycji) zostaną opublikowane na stronie organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2022".
  10. W wypadku remisów w głosowaniu publiczności przyznane zostaną nagrody ex-aequo.
 2. Głosowanie gremium ekspertów odbywa się przez internet na formularzach do głosowania.
  1. Członkowie gremium zobowiązani są do wysłania swoich głosów poprzez specjalny system do głosowania
  2. Członkowie gremium głosują w okresie od dnia 12.03.2022.
  3. Zakończenie głosowania gremium następuje o 23:59 dnia 04.04.2022
  4. Członkowie gremium przed czasem wskazanym w ppkt 3. przesyłają głosy za pośrednictwem osobistego konta w systemie do głosowania .
  5. Formularze przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
  6. W ciągu 72h od zakończenia głosowania z formularzy nadesłanych przez członków gremium organizator w towarzystwie świadków zapisuje wyniki w protokołach plebiscytu.  
  7. Wyniki pozostają utajnione aż do ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2021” w dniu 26.04.2022.
  8. Rozszerzone wyniki (procentowe liczby głosów oddanych na każdą nominację, okrojone do dziesięciu czołowych pozycji) zostaną opublikowane na stronie organizatora w ciągu 14 dni  od daty ogłoszenia wyników na gali.
  9. W wypadku remisu organizator zarządza dogrywkę pomiędzy remisującymi laureatami w danej kategorii. Gremium w trybie głosowania wybiera 1 zwycięzcę.
 3. Głosowanie na nagrody specjalne odbywa się poprzez głosowanie członków gremiów w danych kategoriach
  1. Nagrody przyznawane są bez wcześniejszych list nominacji.
  2. Gremia mogą wskazać dowolne postaci spełniające kryteria danej kategorii.

VI TAJNOŚĆ WYNIKÓW

 1. Organizator i wszyscy członkowie gremiów zobowiązani są do zachowania tajności wyników, zarówno całościowych jak i własnych typów przynajmniej do dnia ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2022” dnia 26.04.2022.
 2. Zapis wyników w protokołach następuję w ciąg 72h od czasu zakończenia głosowania. Wyniki nadesłane w systemie do głosowania otwierane są w gronie dwóch przedstawicieli organizatorów oraz dwóch świadków uznawanych przez środowisko hiphopowe jako osoby godne zaufania.
 3. Wyniki konkursu umieszczane są w zalakowanych kopertach.
  1. Laureat „Popkillery 2022” – koperta z informacją o Laureacie nagrody zostanie otwarta dopiero na gali wręczenia nagród 26.04.2022.
  2. Pozostałe wyniki – koperty z pozostałymi wynikami będą przetrzymywane w zamknięciu aż do momentu opublikowania ich treści na stronie organizatora (w ciągu 14 dni od ogłoszenia laureatów).
 4. Koperty i formularze będą przechowywane w siedzibie organizatora aż do dnia gali i później do publikacji wyników.

VII GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

 1. Gala wręczenia nagród POPKILLERY 2022 odbędzie się dnia 26.04.2022 w Warszawie.
 2. Organizatorem Gali są MIDDLE SIDE SP. Z O.O. (NIP 5213890061) oraz PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI (NIP 1132743773).
 3. Prowadzący galę lub osoby wręczające nagrodę otrzymują zalakowane koperty z wynikami i otwierają je dopiero na scenie w momencie wręczenia nagrody w danej kategorii.
 4. Fizycznym poświadczeniem wygranej jest statuetka „Popkillery 2022”
 5. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Popkillery"; „Popkillery 2022”.

VIII STATUETKI

 1. Materialną formą nagród jest statuetka „Popkillery 2022”.
 2. W czasie uroczystości finałowej Nagród w danym roku, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują ufundowaną przez Organizatora statuetkę „POPKILLERY", która zostaje oznaczona nazwą kategorii i nazwiskiem lub nazwą laureata.
 3. Statuetki przekazywane są laureatom lub osobom reprezentującym laureata.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, które są niezbędne dla zachowania zasad i rzetelności konkursu.
 2. Wszystkie decyzje, podejmowane na podstawie niniejszego regulaminu zapadają w formie konsultacji członków gremiów.
 3. Organizator zapewnia obsługę koordynująco-logistyczną wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem plebiscytu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 6. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadomienia o nich osób biorących udział w głosowaniach.
Gorski
474747
Młody CH
No to głosujemy na Chade

Plain text

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>