Regulamin - Popkillery 2019

dodano: 2019-04-08 16:30 przez: Mateusz Natali (komentarze: 0)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt „Popkillery 2019” to głosowanie widzów i/lub gremium ekspertów celem wyłonienia najlepszych pod wskazanym względem artysty, utworu, albumu, teledysku lub współpracy między artystami.
 2. Organizatorem plebiscytu jest PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45 m.9, NIP: 1132743773, REGON: 368156837 będąca właścicielem portalu www.popkiller.pl
 3. Nagrody w plebiscycie dotyczą osób prowadzących działania artystyczne, płyt, utworów, współprac i teledysków których publikacja nastąpiła w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Szczegółowe wskazania znajdują się w par.III. niniejszego regulaminu.

II RODZAJE NAGRÓD

 1. Nagrody przyznawane są w trzech niezależnych trybach głosowań.
  1. Głosowanie publiczności – jako wybór widzów/słuchaczy/odbiorców odbywa się za pomocą internetowego systemu głosowania, bezpośrednio na stronie www.popkiller.pl
  2. Gremium eksperckie – jako wybór dziennikarzy, influencerów, aktywistów reprezentujących szerokie spektrum nurtów kultury Hip-Hop.

                                                               i.      Członkowie gremium mają prawo odmówienia wzięcia udziału w głosowaniu w całości lub w poszczególnych kategoriach. Ostateczna lista gremium zostanie opublikowana na stronie organizatora www.popkiller.pl/popkillery wraz z wynikami w poszczególnych kategoriach.

  1. Nagrody specjalne – jako wybór organizatorów i partnerów wydarzenia przyznawany w specjalnie powstałych kategoriach.

III KATEGORIE NAGRÓD

 1. Nagrody „Popkillery 2019” przyznawane są w następujących kategoriach, w Głosowaniu publiczności:
  [zostaną ujawnione w najbliższych dniach]
 2. Nagrody „Popkillery 2019” przyznawane są w następujących kategoriach, w głosowaniu gremium ekspertów:
  [zostaną ujawnione w najbliższych dniach]
 3. Nagrody specjalne przyznawane przez organizatorów i partnerów wydarzenia:

IV NOMINACJE

 1. Lista nominacji w każdej kategorii tworzona jest w drodze internetowych obrad gremium eksperckiego, odpowiedniego w składzie dla polskich i zagranicznych kategorii.
 2. Kategoria album roku uzupełniana jest o notowania sprzedaży z listy OLIS – automatycznie nominowany jest album, który dotarł przynajmniej do 25 miejsca notowań listy OLiS w okresie dotyczącym sprzedaży pomiędzy 01.01.2018 a 31.12.2018.
 3. W każdej kategorii minimalna liczba nominacji to 10.
 4. W każdej kategorii maksymalna liczba nominacji to 120.
  1. Jeśli liczba nominacji wynikająca np. z obecności na liście OLIS jest większa niż 120, lub jeśli z propozycji Gremium wynika większa liczba nominacji, lista zostaje ograniczona poprzez głosowanie i/lub obrady gremium.
  2. W przypadku problemu z ograniczeniem listy do 120 ostateczny głos ma organizator
 5. Ostateczne listy nominacji zostaną opublikowane na stronie organizatora pod adresem www.popkiller.pl/popkillery

V PROCEDURY GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie publiczności odbywa się poprzez internetowy system na stronie organizatora
  1. Każdy uczestnik głosowania może oddać 1 głos w każdej kategorii.
  2. Uczestnik rozumiany jest jako unikalny adres IP. Weryfikacja adresów następuje automatycznie przez system głosowania.
  3. Uczestnicy głosują we wszystkich kategoriach począwszy od dnia 09.04.2019
  4. Zakończenie głosowania przypada na 23:59 dnia 24.04.2019
  5. Wyniki głosowania zostają przesłane przez organizatora w formie printscreenów z systemu na specjalnie utworzony adres e-mail popkillery2019@popkiller.pl w ciągu nie dłuższym niż 1h od zakończenia głosowania.
  6. System głosowania odnotowuje IP oraz czas oddania wszystkich głosów biorących udział w głosowaniu.
  7. W ciągu 72h od zakończenia głosowania z printscreenów wysłanych na mail, organizator w towarzystwie świadków zapisuje wyniki w protokołach plebiscytu.
  8. Wyniki pozostają utajnione aż do obwieszczenia laureatów na gali która odbędzie się 08.05.2019 w Capitol Warsaw Club.
  9. Pełne wyniki (liczby głosów oddanych na każdą nominację) zostaną opublikowane na stronie organizatora w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2019”.
  10. W wypadku remisów w głosowaniu publiczności przyznane zostaną nagrody ex-aequo.
 2. Głosowanie gremium ekspertów odbywa się przez internet na formularzach do głosowania.
  1. Członkowie gremium zobowiązani są do poświadczenia swojego adresu e-mail i przesłania oświadczenia o adresie nie później niż do dnia 15.04.2019 na adres popkillery2019@popkiller.pl
  2. Członkowie gremium głosują w okresie od dnia 16.04.2019.
  3. Zakończenie głosowania gremium następuje o 23:59 dnia 24.04.2019
  4. Członkowie gremium przed czasem wskazanym w ppkt C. przesyłają z adresu wskazane w poświadczeniu (ppkt a) formularz na adres e-mail popkillery2019@popkillery.pl .
  5. Formularze przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
  6. W ciągu 72h od zakończenia głosowania z formularzy nadesłanych przez członków gremium organizator w towarzystwie świadków zapisuje wyniki w protokołach plebiscytu.  
  7. Wyniki pozostają utajnione aż do ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2019” w dniu 08.05.2019 w Capitol Warsaw Club.
  8. Pełne wyniki (liczby głosów na każdą nominacjię) zostaną opublikowane na stronie organizatora w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników na gali.
  9. W wypadku remisu organizator zarządza dogrywkę pomiędzy remisującymi laureatami w danej kategorii. Gremium w trybie głosowania wybiera 1 zwycięzcę.
 3. Głosowanie na nagrody specjalne odbywa się poprzez głosowanie członków gremiów w danych kategoriach
  1. Gremia zobowiązane sa do wysłania składu gremium oraz wyniku głosowania na adres e-mail popkillery2019@popkillery.pl nie później niż do 23:59 dnia 24.04.2019.
  2. Nagrody przyznawane są bez wcześniejszych list nominacji.
  3. Gremia mogą wskazać dowolne postaci spełniające kryteria danej kategorii.

VI TAJNOŚĆ WYNIKÓW

 1. Organizator i wszyscy członkowie gremiów zobowiązani są do zachowania tajności wyników, zarówno całościowych jak i własnych typów przynajmniej do dnia ogłoszenia laureatów na gali „Popkillery 2019” dnia 08.05.2019r.
 2. Zapis wyników w protokołach następuję w ciąg 72h od czasu zakończenia głosowania. Wyniki nadesłane na adres popkillery2019@popkiller.pl otwierane są w gronie dwóch przedstawicieli organizatorów oraz dwóch świadków uznawanych przez środowisko hiphopowe jako osoby godne zaufania.
 3. Wyniki konkursu umieszczane są w zalakowanych kopertach.
  1. Laureat „Popkillery 2019” – koperta z informacją o Laureacie nagrody zostanie otwarta dopiero na gali wręczenia nagród 08.05.2019.
  2. Pozostałe wyniki – koperty z pozostałymi wynikami będą przetrzymywane w zamknięciu aż do momentu opublikowania ich treści na stronie organizatora (w ciągu 7 dni od ogłoszenia laureatów).
 4. Koperty i formularze będą przechowywane w siedzibie organizatora aż do dnia gali i później do publikacji wyników.

 

VII GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

 1. Gala wręczenia nagród POPKILLERY 2019 odbędzie się dnia 08.05.2019 w Capitol Warsaw Club ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa.
 2. Organizatorem Gali jest PLAYOVER AGENCY MATEUSZ NATALI z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45 m.9, NIP: 1132743773, REGON: 368156837..
 3. Prowadzący galę lub osoby wręczające nagrodę otrzymują zalakowane koperty z wynikami i otwierają je dopiero na scenie w momencie wręczenia nagrody w danej kategorii.
 4. Fizycznym poświadczeniem wygranej jest statuetka „Popkillery 2019”
 5. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą jest Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Popkillery"; „Popkillery 2019”.

VIII STATUTEKI

 1. Materialną formą nagród jest statuetka „Popkillery 2019”.
 2. W czasie uroczystości finałowej Nagród w danym roku, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują ufundowaną przez Organizatora statuetkę „POPKILLERY", która w terminie późniejszym zostaje oznaczona nazwą kategorii i nazwiskiem lub nazwą laureata.
 3. Statuetki przekazywane są laureatom lub osobom reprezentującym laureata.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, które są niezbędne dla zachowania zasad i rzetelności konkursu.
 2. Wszystkie decyzje, podejmowane na podstawie niniejszego regulaminu zapadają w formie konsultacji członków gremiów.
 3. Organizator zapewnia obsługę koordynująco-logistyczną wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem plebiscytu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 6. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadomienia o nich osób biorących udział w głosowaniach.
reklama

Plain text

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>