REGULAMIN SERWISU

Regulamin serwisu

Definicje

Popkiller.pl – serwis internetowy o tematyce muzycznej, informujący o wydarzeniach kulturalnych oraz komentujący je.

Użytkownik – każda osoba nie będąca firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Popkiller.pl

Konto - zbiór przekazanych przez użytkownika danych i ustawień związanych z działaniem usług w ramach serwisie i powiązanych z zalogowaniem w serwisie.

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu Popkiller.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Popkiller.pl jest bezpłatne (z wyjątkiem zamieszczania reklam i innych indywidualnych form płatnej promocji treści).
 3. Rejestracja na portalu jest bezpłatna. Użytkownicy niedokonujący rejestracji posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych publicznie w serwisie.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, znaków towarowych, baz danych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Popkiller.pl.
 5. Wszystkie materiały przekazane do publikacji w serwisie Popkiller.pl stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Popkiller.pl.
 6. Użytkownik ma możliwość kontaktu z serwisem i przesyłania za pomocą maila kontaktowego dostępnego na stronie wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych w publikacjach na łamach serwisu.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Popkiller.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 2. Popkiller.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie a także treści tworzone i zamieszczane przez użytkowników w serwisie oraz jego mediach społecznościowych.
 3. Zabrania się naruszania w komentarzach dóbr osobistych i norm prawnych oraz społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji któregokolwiek lub wszystkich komentarzy bez podania przyczyny. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Popkiller.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Popkiller.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Popkiller.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 5. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Popkiller.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Popkiller.pl a także wykorzystywania bez zezwolenia logotypu strony.
 6. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie Popkiller.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.