R.A. the Rugged Man - Sam Peckinpah ft. Vinnie Paz, Sadat X